OfferteHaven bijna een maand online

OfferteHaven.nl is nu korte tijd online. We zijn ongelooflijk blij met de grote hoeveelheid feedback die we hebben gekregen. De trouwe volger heeft kunnen zien dat we veel doen met de feedback die we hebben gekregen. Sinds we gelanceerd zijn, zijn er al de nodige verbeteringen doorgevoerd en begint de site steeds mooier en completer te worden. Over het algemeen krijgen we heel erg veel positieve kritiek en zijn we verheugd met alle complimenten die we op de site krijgen.

We zijn helemaal blij dat we de eerste klanten al hebben kunnen helpen. En met succes! Tot nu toe hebben we alleen maar tevreden klanten gehad.

Ondanks de stappen die we maken, zijn we nog lang niet klaar. We willen graag nog veel verder komen. Blijf dus komen naar OfferteHaven.nl en geef alle kritiek die je wilt geven. Wij nemen alle kritiek mee en proberen op die wijze de site zo goed mogelijk te laten werken voor iedereen.

Blijf ons volgen, want er gaat veel veranderen!