Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht plaatst op de Website.
1.2. Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon die zich middels aanmelding via de Website beschikbaar stelt om aanvragen van Opdrachtgever te ontvangen met als doel de door Opdrachtgever gewenste werkzaamheden of diensten te verrichten.
1.3. Aanvraag: Het online verzoek, middels een formulier op de Website tot stand gekomen, van Opdrachtgever om Opdrachtnemers een offerte of middel van gelijke strekking te laten opstellen.
1.4. Website: De internetsite OfferteHaven.nl, te bereiken via het gelijknamige domein (https://www.offertehaven.nl), alsmede alle aan deze domeinnaam gekoppelde domeinen. Eigenaar van OfferteHaven.nl is Jaques & Kik Watersport BV, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69687382.
1.5. Gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de website OfferteHaven.nl in de breedste zin van het woord, aldus niet slechts gebruikers als bedoeld onder artikel 1 lid 1 en 2.
1.6. Dienst: De dienstverlening door OfferteHaven.nl verleend, namelijk het bieden van een online platform waar de Opdrachtgever in contact wordt gebracht met Opdrachtnemers gespecialiseerd in nautische diensten.
1.7. Account: De persoonlijke pagina van Gebruiker op de Website.

1.8. Abonnement: Het door Opdrachtnemer afgesloten overeenkomst, inhoudende toegang tot de Aanvragen en bijbehorende contactgegevens van Opdrachtgevers en alle andere Diensten aangeboden op de Website tegen een betaling van een vast bedrag per tijdseenheid.
1.9. OfferteHaven.nl: Een onderneming van de Besloten Vennootschap (BV) Jaques & Kik Watersport Statutair gevestigd te Herengracht 420, 1017BZ in Amsterdam. Kvk-nummer: 69687382 BTW identificatienummer: NL856695075B01
2.0. Algemene Voorwaarden: De hier neergelegde Algemene Voorwaarden van OfferteHaven.nl

Artikel 2 – Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen OfferteHaven.nl en de Gebruiker.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op andere overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
2.3. OfferteHaven.nl behoudt te allen tijde het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk met wederzijdse instemming zijn geaccepteerd.
2.5. Indien deze Algemene voorwaarden eenmaal eerder van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen OfferteHaven.nl en Gebruiker wordt Gebruiker geacht bekend te zijn met deze Algemene Voorwaarden en de toepasbaarheid daarvan bij enige andere rechtsverhouding met OfferteHaven.nl.
2.6. Andere algemene voorwaarden van Gebruiker worden door OfferteHaven.nl uitdrukkelijk afgewezen. In een rechtsverhouding tussen OfferteHaven.nl en Gebruiker gelden te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van OfferteHaven.nl.
2.7. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Er zal dan een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
2.8. Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden volledig of gedeeltelijk strijdig zijn met bepalingen uit een gesloten overeenkomst tussen Gebruiker en OfferteHaven.nl prevaleert hetgeen in de gesloten overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 3 – Onderhoud

OfferteHaven.nl is gerechtigd de Website zonder voorafgaande kennisgeving aan Gebruikers (voor onbepaalde tijd) buiten werking te stellen of te beperken in functionaliteit, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens OfferteHaven.nl ontstaat.

Artikel 4 – Gebruik diensten en verstrekking informatie

4.1. De Gebruiker accepteert dat hij alle gegevens die hij in het kader van gebruikmaking van de Diensten op de Website, waartoe onder meer behoren naam- en adresgegevens, financiële, juridische en fiscale informatie en alle andere aan de Gebruiker gerelateerde informatie, naar volledige waarheid en juistheid verstrekt en dat hij de Diensten alleen voor zichzelf gebruikt. Daarbij accepteert de Gebruiker dat hij bij elke handeling op de Website, waaronder het plaatsen van Aanvragen, het reageren op Aanvragen en anderszins aan de Diensten gerelateerde handelingen, de toepasselijke wet- en regelgeving in acht houdt.
4.2. De Opdrachtgever geeft toestemming om de inhoud van zijn Aanvraag en alle daarbij behorende persoonlijke informatie met aangesloten Opdrachtnemers te delen. OfferteHaven.nl behoudt zich echter het recht voor de Aanvragen van Opdrachtgevers tevens openbaar, voor iedere Gebruiker zichtbaar, op de Website te plaatsen.
4.3. OfferteHaven.nl heeft het recht om Aanvragen in te korten of te wijzigen, maar slechts wanneer dit geen afbreuk doet aan de duidelijkheid en effectiviteit van de oorspronkelijke onbewerkte Aanvraag.
4.4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Aanvraag volledig waarheidsgetrouw en te goeder trouw is ingevuld. In ieder geval niet in een Aanvraag aan de Opdrachtnemers mag worden geplaatst:
a. materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
b. materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige andere wijze fysieke of materiële schade aan Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden kunnen berokkenen;
c. materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van OfferteHaven.nl of derden worden geschonden;
d. materiaal dat naar de mening van OfferteHaven.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of OfferteHaven.nl tegen een ander of anderen;
e. materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
f. een Advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
g. materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
4.5. Het is de Opdrachtnemer nimmer toegestaan om (persoons-)gegevens die door middel van de Website door hem worden verkregen te verwerken voor enig ander doel, zoals Spam, dan het in contact komen met de Opdrachtgever om daarmee te proberen aan de Aanvraag van Opdrachtgever te voldoen. Het is de Opdrachtnemer strikt verboden persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen, ongeacht het achterliggende doel hiervan.
4.6. Indien de Opdrachtnemer in strijd handelt met het in artikel 4.5 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van OfferteHaven.nl om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Opdrachtnemer te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtnemer en Opdrachtgever

5.1. Opdrachtnemer kan contactgegevens van Opdrachtgever opvragen: a. middels het per vaste tijdseenheid betalen van een vaste fee (hierna: Abonnement). Het voor het abonnement verschuldigde geldbedrag wordt door Opdrachtnemer aan OfferteHaven.nl voldaan door middel van automatisch incasso, of middels een (online) factuur of middels directe betaling in de vorm van een elektronische betalingsmodule (IDEAL, PayPal). b. middels het betalen van een bemiddelingsfee (‘succesfee’), die in geval van een succesvolle uitvoering van de Opdracht aan opdrachtnemer wordt gefactureerd. De hoogte van deze succesfee wordt per opdracht vastgesteld.

5.2. Opdrachtnemer verbindt zich betaling van de credits te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. In geval van betaling middels de bemiddelingsfee dient Opdrachtnemer binnen 14 dagen na succesvolle uitvoering van de opdracht OfferteHaven.nl hiervan kennis te laten nemen. Betaling geschiedt vervolgens nadat Opdrachtnemer een factuur van OfferteHaven.nl heeft ontvangen. Betaling van deze factuur geschiedt binnen 14 dagen na verzending van de factuur door OfferteHaven.nl aan Opdrachtnemer.

5.3. OfferteHaven.nl biedt, tenzij nadrukkelijk anders door OfferteHaven.nl en Opdrachtnemer overeengekomen, in beginsel geen restitutie van betaalde gelden, credits of andere tegoeden. Dit geldt zowel bij beëindiging van de Account als bij tussentijds opvragen van gelden, credits andere tegoeden door de Opdrachtnemer. Uitzondering geldt wanneer het betaalde geldbedrag ontegenzeggelijk en naar redelijkheid niet de door Opdrachtgever bedoelde hoogte heeft. Restitutie vindt met nadruk niet plaats wanneer Opdrachtnemer gebruik heeft gemaakt van een aanbieding, zoals een jaaraanbieding. Ook zal er geen restitutie plaatsvinden wanneer de Opdrachtnemer onredelijk heeft gehandeld jegens Opdrachtgeven. Dit gebeurt door, maar niet uitsluitend door, niet het Kwaliteitskeurmerk van OfferteHaven.nl (zoals te vinden op https://www.offertehaven.nl/kwaliteitskeurmerk/) in acht te nemen.
5.4. Behoudens uitzonderingen wordt het bedrag dat Opdrachtnemer aan OfferteHaven.nl betaalt in EUROS, exclusief btw en eventueel andere belastingen of heffingen genoteerd.
5.5. OfferteHaven.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven van Diensten te wijzigen. OfferteHaven.nl is verplicht de wijziging minstens 5 dagen alvorens de wijziging ingaat op de Website bekend te maken aan Opdrachtnemers. Tot het moment dat de de wijziging ingaat wordt het voor de bekendmaking van de wijziging geldende tarief gehanteerd. Eventueel langer lopende rechtsverhoudingen en contracten worden gerespecteerd tot de onderling overeengekomen afloop of verlengingsdatum.
5.6. Indien Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen na factuurdatum voor de Diensten heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschaft ter hoogte van twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Daarnaast heeft OfferteHaven.nl de mogelijkheid bij elke verzonden betalingsherinnering 10 euro extra in rekening te brengen bij de Opdrachtnemer.
5.7. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt de bedrijfsvoering stillegt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft OfferteHaven.nl het recht om haar Diensten ten opzichte van de betreffende Gebruiker geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

5.8. Het niet tijdig betalen van de credits en/of bemiddelingsfee kan leiden tot de tijdelijke of permanente ontzegging van toegang tot OfferteHaven.nl en bijbehorende Diensten.

5.9. Opdrachtgever kan gratis gebruik maken van de Diensten van OfferteHaven.nl. Opdrachtgever dient na uitvoering van de door hem geplaatste Opdracht de gekozen Opdrachtnemer en het totaal voor de Opdracht berekende tarief bekend te maken aan OfferteHaven.nl. Dit gebeurt op verzoek van OfferteHaven.nl of uit eigen beweging van Opdrachtgever.

Artikel 6 – Referenties

6.1. Opdrachtgever kan de mogelijkheid worden gegeven éénmaal per verrichte werkzaamheden een referentie toe te voegen aan het profiel van Opdrachtnemer, mits laatstgenoemde de in de Aanvraag gevraagde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk heeft verricht.
6.2. Opdrachtgever draagt er volledige verantwoordelijkheid voor dat de referentie waarheidsgetrouw en te goeder trouw is en vrijwaart OfferteHaven.nl voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan. Bij het opstellen van een referentie door Opdrachtgever houdt deze zich aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.
6.3. OfferteHaven.nl is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen, danwel niet tot plaatsing over te gaan. Een referentie zal in ieder geval, doch niet uitsluitend dan, worden verwijderd wanneer de referentie:
-a. persoonlijke gegevens bevat ten aanzien van de betrokken Opdrachtnemer.
-b. lasterlijk, racistisch, vulgair of anderszins kwetsend taalgebruik jegens Opdrachtnemer bevat.
-c. links en/of scripts of inhoud van gelijke strekking bevat.
-d. reeds eerder geplaatst is.
-e. onmiskenbaar door een ander persoon dan de Opdrachtgever is geplaatst.

Artikel 7 – Privacy

OfferteHaven verwerkt persoonsgegevens ten aanzien van de Diensten te allen tijde in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
7.2. Op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Diensten is de Privacy Policy van OfferteHaven.nl van toepassing.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. De Gebruiker wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de Website werken bevat die eigendom zijn van OfferteHaven.nl en/of andere Gebruikers en die beschermd worden door intellectueeleigendomsrechten, waaronder auteursrechten, naburige rechten en merkrechten.
8.2. Alle aanwezige gegevens, data, beeldmerken, afbeeldingen en teksten op de Website vallen onder het intellectueel eigendomsrecht van OfferteHaven.nl of van andere Gebruikers. Het is de Gebruiker niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OfferteHaven.nl, enige van de werken die eigendom zijn van OfferteHaven.nl of andere Gebruikers te kopiëren, verveelvoudigen, distribueren, bewerken of op enige andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 9 – Uitsluiting van gebruik

9.1. OfferteHaven.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming een Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen, door onder meer de Account van debetreffende Gebruiker te blokkeren of te verwijderen, zonder dat OfferteHaven.nl hierbij reeds geïnde gelden aan Gebruiker verschuldigd is. OfferteHaven.nl maakt in ieder geval, doch niet uitsluitend dan, gebruik van deze mogelijkheid om een Gebruiker toegang tot de Website te ontzeggen, indien Gebruiker:
a. op enige manier deze Algemene Voorwaarden schendt.
b. inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.
c. inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrechten van OfferteHaven.nl of derden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1. OfferteHaven.nl kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, van de Gebruiker of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit onrechtmatig gebruik van de Website door de Gebruiker of door derden.
10.2. OfferteHaven.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een gesloten overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, naar aanleiding van een tot stand gekomen rechtsverhouding door middel van de Diensten aangeboden op de Website.
10.3. OfferteHaven.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van grove schuld of opzet van de kant van OfferteHaven.nl. De aansprakelijkheid van OfferteHaven.nl beloopt nimmer een bedrag hoger dan de door OfferteHaven.nl totaal bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst door de gebruiker.
10.4. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 11 – Verwijzingen naar externe domeinen

11.1. De Website bevat verwijzingen en indirecte toegang tot andere websites. OfferteHaven.nl heeft geen zeggenschap over deze domeinen van derden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites of aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan gebruikers van deze sites.

Artikel 12 – Beëindiging

12.1. De Gebruiker is te allen tijde bevoegd zijn registratie via de Website te beëindigen. OfferteHaven.nl biedt hierbij volledige medewerking.
12.2. OfferteHaven.nl heeft het recht om zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de registratie van Gebruiker te beëindigen, onder meer zoals beschreven in artikel 9.1.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Alle eventuele geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.


Betalingsvoorwaarden bedrijven

Artikel 1 – Abonnement

1.1. Opdrachtnemers betalen een afgesproken geldbedrag voor een abonnement (hierna: abonnementsgelden).

1.2. In beginsel wordt de hoogte van de abonnementsfee ontleend aan de actuele informatie op de Website. Van de hoogte van de abonnementsfee kan tussen partijen onderling worden afgeweken. Mits niet expliciet anders overeengekomen, gelden de tarieven op de website.

Artikel 2 – Betalingswijze

2.1. Tenzij door partijen anders overeengekomen, geschiedt betaling van de abonnementsgelden per automatisch bankincasso.
In beginsel geschiedt de automatische bankincasso maandelijks. Hier kan door partijen bij overeenkomst van worden afgeweken.
Hier zal onder meer, doch niet uitsluitend dan, van worden afgeweken bij aanbiedingen of andere kortingsacties.

Artikel 3 – Opzegtermijn
3.1. De opzegtermijn voor het abonnement bedraagt één maand. Abonnementen worden, tenzij tijdig schriftelijk opgezegd, automatisch verlengd. Deze opzegtermijn geldt, tenzij anders overeengekomen, voor maandabonnementen, alsmede voor jaaraanbiedingen en andere actietarieven.

3.2. De opzegtermijn vangt aan wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke kennisgeving van opzegging geeft.

3.3. Onverminderd de voorgaande leden van dit artikel, kan de overeenkomst door beide partijen met onmiddelijke ingang worden opgezegd, wanneer:
a. Eén van de partijen surseance van betaling aanvraagt;
b. Eén van beide partijen in staat van failissement is gesteld.

Artikel 4 – Restitutie

4.1. Eventuele teveel betaalde abonnementsgelden, zullen na schriftelijke kennisgeving door Opdrachtgever, zo spoedig mogelijk door OfferteHaven aan Opdrachtgever worden gerestitueerd.

4.2. Restitutie geldt uitdrukkelijk niet voor vooruitbetaalde Abonnementsgelden, die onderhevig zijn aan een actie, aanbieding of andere kortingsactie van soortgelijk aard.